علوم اجتماعی و رفتاری

جستجوی دقیق تر

مقایسه کتاب (0)


اندازه‌ گيری برای ارزشيابی : در تربيت‌بدنی و علوم ورزشی (2)

اندازه‌ گيری برای ارزشيابی : در تربيت‌بدنی و علوم ورزشی (2)

مجلدات حاضر براي دانشجويان رشته‌ تربيت بدني در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به‌عنوان منبع اصلي درس «اندازه‌گیری برای ..

اندیشه های تربیتی هنری ژیرو
اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی

اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی

در این کتاب مهم‌ترین موضوعات و مسائل عصر حاضر و جامعهٔ پست‌مدرن با اندیشه‌های نظریه‌پردازان برجسته‌ای، که تفکر جامعه‌شناسی در اواخر قرن 19 یعنی مهم..

انسان شناسي عمومي

انسان شناسي عمومي

اين كتاب براي دانشجويان رشته جامعه‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «مباني انسان‌شناسي» به ارزش 2 واحد تدوين شده..

انسان‌شناسی

انسان‌شناسی

هدف این کتاب آن است که نشان دهد مجموعه روش‌ها، مشاهدات و تحلیل‌های انسان‌شناسی می‌توانند به ما برای توضیح‌دادن پیچیدگی جهان معاصر که دائماً در معرض..

انسان‌شناسی شهری

انسان‌شناسی شهری

در ساختار کتاب حاضر منطقی مشخص به‌کار گرفته شده است. بدین‌ترتیب نخست رویکردی انسان‌شناختی تاریخی در نظر بوده است که در آن منشأ و تحول شهرها از ابتد..

انسان‌شناسی شهری

انسان‌شناسی شهری

در ساختار کتاب حاضر منطقی مشخص به‌کار گرفته شده است. بدین‌ترتیب نخست رویکردی انسان‌شناختی تاریخی در نظر بوده است که در آن منشأ و تحول شهرها از ابتد..

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد

این كتاب از سلسله كتابهاي بخش زبانهاي خارجي «سمت» است و چنانکه در مقدمه كتاب آمده كوشش فراوان به عمل آمده كه زبان تخصصي در آم..

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد كشاورزي

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد كشاورزي

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته اقتصاد كشاورزي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد تدوين شده است...

انگليسي براي دانشجويان رشته تعاون و رفاه اجتماعي (1)

انگليسي براي دانشجويان رشته تعاون و رفاه اجتماعي (1)

اين كتاب براي دانشجويان رشته برنامه‌ريزي و رفاه اجتماعي در مقطع کارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد ت..

انگليسي براي دانشجويان رشته جامعه‌ شناسي

انگليسي براي دانشجويان رشته جامعه‌ شناسي

اين كتاب براي دانشجويان رشته جامعه‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 4 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

انگليسي براي دانشجويان رشته جامعه‌ شناسي

انگليسي براي دانشجويان رشته جامعه‌ شناسي

اين كتاب براي دانشجويان رشته جامعه‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 4 واحد تدوين شده است. ..

انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني

انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني در مقطع كارشناسي، به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي 1» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فه..

انگليسي براي دانشجويان رشته راهنمايي و مشاوره

انگليسي براي دانشجويان رشته راهنمايي و مشاوره

اين كتاب براي دانشجويان رشته راهنمايي و مشاوره در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي «درس زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده ..

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (1)

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (1)

اين كتاب با نظارت گروه زبان تخصصي بخش زبانهاي خارجي سازمان «سمت» براي دانشجويان رشته‌هاي جامعه شناسي، روان شناسي و علوم تربيت..

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (2)

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (2)

اين كتاب كه با نظارت گروه زبان تخصصي بخش زبانهاي خارجي سازمان «سمت» براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (مديريت و علوم اداري) در..

انگليسي براي دانشجويان رشته كودكان استثنائي

انگليسي براي دانشجويان رشته كودكان استثنائي

فهرست : 1. The Exceptional Child as a Special Learner 2.  Special Education Adaptations 3.  Characteristics of Children With Hear..

انگليسي براي دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي

انگليسي براي دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي

اين كتاب براي دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين..

انگليسي براي دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي

انگليسي براي دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي

اين كتاب براي دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده اس..

انگليسي براي دانشجويان رشته پژوهشگري علوم اجتماعي (1)

انگليسي براي دانشجويان رشته پژوهشگري علوم اجتماعي (1)

اين كتاب براي دانشجويان رشته پژوهشگري علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين ..

انگليسي براي دانشجويان رشته پژوهشگري علوم اجتماعي (1)

انگليسي براي دانشجويان رشته پژوهشگري علوم اجتماعي (1)

اين كتاب براي دانشجويان رشته پژوهشگري علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين ..

انگليسي براي دانشجويان رشته‌ هاي مديريت جهانگردي و هتلداري

انگليسي براي دانشجويان رشته‌ هاي مديريت جهانگردي و هتلداري

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي «مديريت جهانگردي و هتلداري» در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

انگليسي رشته مطالعات خانواده (1)

انگليسي رشته مطالعات خانواده (1)

اين كتاب براي دانشجويان رشته مطالعات خانواده در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي (1)» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ف..

انگليسی برای دانشجويان رشته تربيت بدنی

انگليسی برای دانشجويان رشته تربيت بدنی

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت بدني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

نمايش 97 تا 120 از 482 (21 صفحه)