زبان های خارجی

مقایسه کتاب (0)


انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني

انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني در مقطع كارشناسي، به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي 1» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فه..

انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي طبيعي

انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي طبيعي

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافياي طبيعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 4 واحد و منبع فرعي ر..

انگليسي براي دانشجويان رشته حسابداري (1)

انگليسي براي دانشجويان رشته حسابداري (1)

اين كتاب براي دانشجويان رشته حسابداري در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 4 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق بين الملل

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق بين الملل

اين كتاب براي دانشجويان رشته حقوق بين‌الملل در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ف..

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق جزا و جرم شناسي

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق جزا و جرم شناسي

اين كتاب براي دانشجويان رشته حقوق جزا و جرم‌شناسي در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 ..

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق خصوصي

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق خصوصي

اين كتاب براي دانشجويان رشته حقوق خصوصي در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست..

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق عمومي

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق عمومي

اين كتاب براي دانشجويان رشته حقوق عمومي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

انگليسي براي دانشجويان رشته راهنمايي و مشاوره

انگليسي براي دانشجويان رشته راهنمايي و مشاوره

اين كتاب براي دانشجويان رشته راهنمايي و مشاوره در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي «درس زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده ..

انگليسي براي دانشجويان رشته روان شناسي باليني (1)

انگليسي براي دانشجويان رشته روان شناسي باليني (1)

اين كتاب براي دانشجويان رشته روان‌شناسي باليني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي (1) به ارزش 3 واحد تدوين شد..

انگليسي براي دانشجويان رشته روانشناسي

انگليسي براي دانشجويان رشته روانشناسي

اين كتاب براي دانشجويان رشته روانشناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

انگليسي براي دانشجويان رشته روان‌ شناسي باليني (2)

انگليسي براي دانشجويان رشته روان‌ شناسي باليني (2)

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته روان‌شناسي باليني (2) در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 3 واحد تدوين..

انگليسي براي دانشجويان رشته روان‌ شناسي صنعتي و سازماني

انگليسي براي دانشجويان رشته روان‌ شناسي صنعتي و سازماني

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته روان‌شناسي صنعتي و سازماني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش ..

انگليسي براي دانشجويان رشته روزنامه نگاري و علوم ارتباطات

انگليسي براي دانشجويان رشته روزنامه نگاري و علوم ارتباطات

اين كتاب براي دانشجويان رشته روزنامه‌نگاري و علوم ارتباطات در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 4 واح..

انگليسي براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي ( 1 )

انگليسي براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي ( 1 )

اين كتاب براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شد..

انگليسي براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي ( 2 )

انگليسي براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي ( 2 )

اين كتاب براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. چ..

انگليسي براي دانشجويان رشته زمين‌ شناسي

انگليسي براي دانشجويان رشته زمين‌ شناسي

اين كتاب براي دانشجويان رشته زمين‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

انگليسي براي دانشجويان رشته زيست ‌شناسي

انگليسي براي دانشجويان رشته زيست ‌شناسي

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته زيست‌شناسي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد تدوين شده است. اميد م..

انگليسي براي دانشجويان رشته زيست‌ شناسي سلولي و مولكولي

انگليسي براي دانشجويان رشته زيست‌ شناسي سلولي و مولكولي

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد تد..

انگليسي براي دانشجويان رشته عربي ( 1 و 2 )

انگليسي براي دانشجويان رشته عربي ( 1 و 2 )

اين كتاب براي دانشجويان رشته عربي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 4 واحد تدوين شده است. &..

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (1)

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (1)

اين كتاب با نظارت گروه زبان تخصصي بخش زبانهاي خارجي سازمان «سمت» براي دانشجويان رشته‌هاي جامعه شناسي، روان شناسي و علوم تربيت..

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (1)

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (1)

اين كتاب با نظارت گروه زبان تخصصي بخش زبانهاي خارجي سازمان «سمت» براي دانشجويان رشته‌هاي جامعه شناسي، روان شناسي و علوم تربيت..

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (2)

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (2)

اين كتاب كه با نظارت گروه زبان تخصصي بخش زبانهاي خارجي سازمان «سمت» براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (مديريت و علوم اداري) در..

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (2)

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (2)

اين كتاب كه با نظارت گروه زبان تخصصي بخش زبانهاي خارجي سازمان «سمت» براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (مديريت و علوم اداري) در..

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم انساني (1)

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم انساني (1)

اين كتاب با نظارت گروه زبان تخصصي بخش زبانهاي خارجي سازمان سمت براي دانشجويان رشته علوم انساني تدوين شده است. فهرست : Lesson One:..

نمايش 169 تا 192 از 387 (17 صفحه)