تاريخ

مقایسه کتاب (0)


تاریخ‌ و فرهنگ‌ ساسانی‌
تاگور
تعزيه و تعزيه خواني
تهران‌ قدیم‌
جنبش هاي فاشيستي
رنسانس
روميان باستان
سامانيان و غزنويان
ستیز و سازش
سفال‌ و سفالگری‌ در ایران‌
سفر به‌ سرزمین‌ خدایان
شاهنشاهی ساسانی
ضحاک ماروَش
ظهور وسقوط اتحاد شوروی

ظهور وسقوط اتحاد شوروی

توضیحات کتاب ظهور وسقوط اتحاد شورویمجموعه تاریخ جهان می کوشد چشم اندازی گستر ده وژرف ازسیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه باارائه زمینه های فرهنگی رخد..

عصر پریکلس

عصر پریکلس

توضیحات کتاب عصر پریکلس« پریکلس » سیاستمداری بسیار تأثیرگذار بود که بیش از 30 سال بر سیاست‌های داخلی و خارجی آتن نظارت داشت . در قرن چهارم پس از م..

فرهنگ و تمدن اسلامي-نهاد
مجمل التواریخ
نقش برجسته هاي نويافته ساساني
هخامنشیان
پارسیان
کارنامه اردشیر بابکان
نمايش 121 تا 144 از 332 (14 صفحه)