تاريخ

مقایسه کتاب (0)


تاريخ تحولات اروپا در قرون جديد: از سقوط قسطنطنيه تا انقلاب كبير فرانسه ( 1453 - 1789 )

تاريخ تحولات اروپا در قرون جديد: از سقوط قسطنطنيه تا انقلاب كبير فرانسه ( 1453 - 1789 )

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ اروپا در قرون جديد» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ف..

تاريخ تحولات سياسي - اجتماعي ايران در دوره‌ هاي افشاريه و زنديه

تاريخ تحولات سياسي - اجتماعي ايران در دوره‌ هاي افشاريه و زنديه

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ ايران در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره‌ها..

تاريخ تحولات سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره تيموريان و تركمانان

تاريخ تحولات سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره تيموريان و تركمانان

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع درس «تاريخ تحولات سياسي ايران از زوال ايلخانان تا آغاز حكومت صفويان» به ارزش 2..

تاريخ تحولات سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره سامانيان

تاريخ تحولات سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره سامانيان

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي قسمتي از درس «تاريخ تحولات سياسي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي ايران» در دوره ..

تاريخ تحولات سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره صفويه

تاريخ تحولات سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره صفويه

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران در دوره صفويه» به ارزش 4 ..

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره صفاريان و علويان

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره صفاريان و علويان

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي قسمتي از درس «تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران از ورود..

تاريخ تشيع (1) : دوره حضور امامان معصوم عليهم السلام

تاريخ تشيع (1) : دوره حضور امامان معصوم عليهم السلام

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ اسلام، تاريخ تمدن اسلامي، تاريخ تشيع و نيز ديگر زيرمجموعه‌هاي رشته‌هاي تاريخ براي درس «تار..

تاريخ تشيع (2) : دولتها ، خاندانها و آثار علمی شيعه

تاريخ تشيع (2) : دولتها ، خاندانها و آثار علمی شيعه

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ اسلام، تاريخ تمدن اسلامي، تاريخ تشيع و نيز ديگر زيرمجموعه‌هاي رشته‌هاي تاريخ براي درس «تاريخ تشيع» به ارزش 2 ..

تاريخ حكومت طاهريان از آغاز تا انجام

تاريخ حكومت طاهريان از آغاز تا انجام

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ به عنوان بخشي از درس «تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره س..

تاريخ خلافت عباسی از آغاز تا پايان آل بويه

تاريخ خلافت عباسی از آغاز تا پايان آل بويه

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات گرايش تاريخ و تمدن ملل اسلامي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ خلافت عباسي:..

تاريخ خليج فارس و ممالك همجوار

تاريخ خليج فارس و ممالك همجوار

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع درس «تاريخ خليج فارس و سرزمينهاي همجوار» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

تاريخ خوارزمشاهيان

تاريخ خوارزمشاهيان

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان قسمتي از منبع اصلي درس «تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي دوره خوارزمش..

تاريخ زبان و فرهنگ عربی

تاريخ زبان و فرهنگ عربی

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس مشترك «تاريخ زبان و فرهنگ عربي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

تاريخ سياسی خوارج شمال آفريقا (در سده‌های اول و دوم هجری)

تاريخ سياسی خوارج شمال آفريقا (در سده‌های اول و دوم هجری)

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي تاريخ و الهيات گرايش تاريخ و تمدن ملل اسلامي قابل استفاده است.   ..

تاريخ صدر اسلام (عصر نبوت) (تشويقي هجدهمين دوره كتاب سال، 1379 و نهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1379)

تاريخ صدر اسلام (عصر نبوت) (تشويقي هجدهمين دوره كتاب سال، 1379 و نهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1379)

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ صدر اسلام» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

تاريخ غوريان

تاريخ غوريان

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي قسمتي از درس «تاريخ خوارزمشاهيان و غوريان» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

تاريخ فاطميان و حمدانيان

تاريخ فاطميان و حمدانيان

كتاب حاضر براي بخشي از درس اختياري «خلفاي فاطمي مصر و حمدانيان» در رشته تاريخ مقطع كارشناسي به ارزش 2 واحد برای استفاده دانشج..

تاريخ نگاري در سده بيستم : از عينيت علمي تا چالش پسامدرن

تاريخ نگاري در سده بيستم : از عينيت علمي تا چالش پسامدرن

اين كتاب براي دانشجويان رشته فلسفه در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان يكي از منابع درس «فلسفه تاريخ»، و براي دانشجويان رشته تاريخ در همان مق..

تاريخ نگاری در اسلام

تاريخ نگاری در اسلام

براي دانشجويان رشته الهيات، گرايش تاريخ و تمدن ملل اسلامي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ‌نگاري در اسلام» به ا..

تاريخ و تمدن مغرب (1)

تاريخ و تمدن مغرب (1)

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ و تمدن ملل اسلامي در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تدوين شده است.   ..

تاريخ و تمدن مغرب (2)

تاريخ و تمدن مغرب (2)

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ و تمدن ملل اسلامي در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تدوين شده است. فهرست : تمهيد فاطمي..

تاريخ و تمدن مغرب (3)

تاريخ و تمدن مغرب (3)

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ و تمدن ملل اسلامي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري تدوين شده است.   ..

تاريخچه علم باستانشناسی

تاريخچه علم باستانشناسی

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخچه علم باستان‌شناسي» به ارزش 2 واحد ت..

نمايش 193 تا 216 از 332 (14 صفحه)