باستانشناسي

مقایسه کتاب (0)


باستان‌ شناسی و هنر اشكانی

باستان‌ شناسی و هنر اشكانی

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي گرايشهاي دوران تاريخي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع كمك درسي «باستان‌شناسي و هنر اشكا..

باستان‌شناسی پيش از تاريخ بين‌النهرين

باستان‌شناسی پيش از تاريخ بين‌النهرين

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به‌ عنوان منبع اصلي درس «پيش از تاريخ بين‌النهرين» به ارزش 2 واحد، ت..

بين النهرين و ايران در دوران اشكانی و ساسانی: وازنش و باززايی در حدود 238 ق.م-642 ميلادی

بين النهرين و ايران در دوران اشكانی و ساسانی: وازنش و باززايی در حدود 238 ق.م-642 ميلادی

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي، به عنوان منبع اصلي دروس «باستان‌شناسي و هنر اشكاني» و «باستان‌شناسي و هنر ساساني» به..

بين النهرين و ايران در دوران هخامنشی: جهان گشايی و امپرياليسم 539-331 ق. م.

بين النهرين و ايران در دوران هخامنشی: جهان گشايی و امپرياليسم 539-331 ق. م.

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به‌عنوان منبع اصلي درس «باستان‌شناسي ماد و هخامنشي» به ارزش 4 واح..

بين‌ النهرين و ايران در دوران باستان : كشمكش و تقابل 3500-1600 ق.م.

بين‌ النهرين و ايران در دوران باستان : كشمكش و تقابل 3500-1600 ق.م.

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي دروس «باستان‌شناسي پيش از تاريخ ايران» و «باستا..

بين‌النهرين و ايران در دوران متأخر : قبايل و امپراتوريها 1600- 539 ق.م.

بين‌النهرين و ايران در دوران متأخر : قبايل و امپراتوريها 1600- 539 ق.م.

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته‌ باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي، به‌عنوان منبع اصلي درس «هنر بين‌النهرين در دوران تاريخي» و «باس..

تاريخ آل بويه

تاريخ آل بويه

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي قسمتي از درس «تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره..

تاريخ اساطيري ايران

تاريخ اساطيري ايران

اين كتاب براي دانشجويان دوره كارشناسي رشته تاريخ در بخشي از درس «تاريخ ايران باستان» و رشته فرهنگ و زبانهاي باستاني در..

تاريخ ايران باستان ( 4 ) : تاريخ سياسي ساسانيان

تاريخ ايران باستان ( 4 ) : تاريخ سياسي ساسانيان

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ ايران در دوره ساسانيان (تاريخ سياسي)» به ار..

تاريخ ايران باستان ( جلد اول )

تاريخ ايران باستان ( جلد اول )

اين كتاب براي دانشجويان دوره كارشناسي رشته تاريخ در بخشي از درس «تاريخ ايران باستان» و رشته فرهنگ و زبانهاي باستاني در درس «اساطير ايران» و رشته..

تاريخ ايران باستان (2) : از ورود آرياييها تا پايان هخامنشيان

تاريخ ايران باستان (2) : از ورود آرياييها تا پايان هخامنشيان

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ ايران از ايلاميها و آرياييها تا پايان هخامن..

تاريخ تحليلي اسلام : از بعثت تا غيبت

تاريخ تحليلي اسلام : از بعثت تا غيبت

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ اسلام» به ارزش 2 واحد منظور شده است. ..

تاريخ تحولات اروپا در قرون جديد: از سقوط قسطنطنيه تا انقلاب كبير فرانسه ( 1453 - 1789 )

تاريخ تحولات اروپا در قرون جديد: از سقوط قسطنطنيه تا انقلاب كبير فرانسه ( 1453 - 1789 )

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ اروپا در قرون جديد» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ف..

تاريخ تحولات سياسي - اجتماعي ايران در دوره‌ هاي افشاريه و زنديه

تاريخ تحولات سياسي - اجتماعي ايران در دوره‌ هاي افشاريه و زنديه

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ ايران در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره‌ها..

تاريخ تحولات سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره تيموريان و تركمانان

تاريخ تحولات سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره تيموريان و تركمانان

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع درس «تاريخ تحولات سياسي ايران از زوال ايلخانان تا آغاز حكومت صفويان» به ارزش 2..

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره صفاريان و علويان

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره صفاريان و علويان

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي قسمتي از درس «تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران از ورود..

تاريخ خليج فارس و ممالك همجوار

تاريخ خليج فارس و ممالك همجوار

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع درس «تاريخ خليج فارس و سرزمينهاي همجوار» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

تاريخ خوارزمشاهيان

تاريخ خوارزمشاهيان

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان قسمتي از منبع اصلي درس «تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي دوره خوارزمش..

تاريخ صدر اسلام (عصر نبوت) (تشويقي هجدهمين دوره كتاب سال، 1379 و نهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1379)

تاريخ صدر اسلام (عصر نبوت) (تشويقي هجدهمين دوره كتاب سال، 1379 و نهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1379)

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ صدر اسلام» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

تاريخ فاطميان و حمدانيان

تاريخ فاطميان و حمدانيان

كتاب حاضر براي بخشي از درس اختياري «خلفاي فاطمي مصر و حمدانيان» در رشته تاريخ مقطع كارشناسي به ارزش 2 واحد برای استفاده دانشج..

تاريخ فلسفه مسيحي در قرون وسطا (شايسته تقدير در بيست و نهمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، 1390)

تاريخ فلسفه مسيحي در قرون وسطا (شايسته تقدير در بيست و نهمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، 1390)

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته فلسفه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد منبع کمک‌درسی «تاریخ فلسفه قرون وسطا» و برای پژو..

تاريخ نگاري در سده بيستم : از عينيت علمي تا چالش پسامدرن

تاريخ نگاري در سده بيستم : از عينيت علمي تا چالش پسامدرن

اين كتاب براي دانشجويان رشته فلسفه در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان يكي از منابع درس «فلسفه تاريخ»، و براي دانشجويان رشته تاريخ در همان مق..

تاريخ هنر معماری ايران در دوره اسلامی

تاريخ هنر معماری ايران در دوره اسلامی

اين كتاب که دربرگيرنده مفاهيم اصلي معماري اسلامي است براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس..

تاريخچه علم باستانشناسی

تاريخچه علم باستانشناسی

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخچه علم باستان‌شناسي» به ارزش 2 واحد ت..

نمايش 25 تا 48 از 107 (5 صفحه)