• تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال- جلد ۱

جلد اول با پیشگفتار مترجم آغاز می شود. بعد فهرست مطالب جلد اول م یآید. سپس فصلها شروع م یشوند. فصل م،به مقدمات و مسائل آن م یپردازد كه مشتمل است بر اعداد حقیقی و خط حقیقی، مختصات دكارتی در صفحه، نمودارهای معادلات درجه ۲، تابعها و نمودارهای آنها، تركیب توابع برای ساختن تابعهای جدید، تابعهای چندجمله ای و خطی، تابعهای مثلثاتی.
در فصل ۱ حدود و پیوستگی و مسائل آنها مطرح می شوند. این فصل مشتمل است بر چند مثال از سرعت، میزان رشد و مساحت، حدود توابع، حدود در بی نهایت و حدهای نامتناهی، پیوستگی، تعریف صوری حد، تمرینهای دوره ای، مسائل مشكل.
فصل ۲ به مشتقگیری و مسائل آن خواهد پرداخت. این فصل مشتمل است بر خطوط مماس و شیبهای آنها، مشتق، قواعد مشتقگیری، قاعده زنجیر های، مشتق تابعهای مثلثاتی، قضیه مقدار میانگین، استفاده از مشتقها، مشتقهای مراتب بالا، مشتقگیری ضمنی، پادمشتقها و مسائل مقدار اولیه، سرعت و شتاب، تمرینهای دوره ای، مسائل مشكل.
فصل ۳ تابعهای متعالی و مسائل آنها را مطرح می سازد. این فصل مشتمل است بر تابعهای معكوس، توابع نمایی و لگاریتمی، لگاریتم طبیعی و نمایی، رشد و تحلیل، توابع مثلثاتی و معكوس، توابع هذلولوی، معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دو با ضرایب ثابت، تمرینهای دور های، مسائل مشكل.
در فصل ۴ چند كاربرد از مشتقها مطرح م یشوند. این فصل مشتمل است بر میزانهای مرتبط، مقادیر اكسترمم، تقعر و نقاط عطف، رسم نمودار یك تابع، مسائل مقدار اكسترمم، یافتن ریشه های معادلات، تقریبات خطی، چندجمله ایهای تیلور، صور مبهم، تمرینهای دوره ای، مسائل مشكل.
فصل ۵ به انتگرالگیری م یپردازد. این فصل مشتمل است بر مجموعها و نماد سیگما، مساحتها ب هصورت حدود مجموعها، انتگرال معین، خواص انتگرال معین، قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال، روش جانشانی، مساحتهای نواحی مسطح، تمرینهای دوره ای، مسائل مشكل.
فصل ۶ روشهای انتگرالگیری را مطرح می سازد. این فصل مشتمل است بر انتگرالگیری جزء به جزء، جانشانیهای معكوس، انتگرالهای توابع گویا، انتگرالگیری با استفاده از جبر كامپیوتری یا جدولها، انتگرالهای مجازی، قواعد ذوزنقه و نقطه میانی، قاعده سیمپسون، جنبه های دیگر انتگرالگیری تقریبی، تمرینهای دور های راجع به روشهای انتگرالگیری، تمرینهای دوره ای دیگر، مسائل مشكل.
فصل ۷ كاربردهای انتگرالگیری و مسائل مربوطه را مطرح م یسازد. این فصل مشتمل است بر حجم اجسام دوار، حجمهای دیگر ب هوسیله برش، طول قوس و مساحت سطح، جرم، گشتاورها، و مركز جرم، مركزگونها، كاربردهای فیزیكی دیگر، كاربردها در تجارت، امور مالی و بوم شناسی، احتمال، معادلات دیفرانسیل مرتبه یك، تمرینهای دوره ای، مسائل مشكل.
فصل ۸ به مخروطیها، منحنیهای پارامتری، و منحنیهای قطبی و مسائل آنها می پردازد. این فصل مشتمل است بر مخروطیها، منحنیهای پارامتری، منحنیهای پارامتری هموار و شیبهای آنها، طول قوسها و مساحتها برای منحنیهای
پارامتری، مختصات قطبی و منحنیهای قطبی، شیبها، مساحتها، و طول قوسها برای منحنیهای قطبی، تمرینهای دوره ای، مسائل مشكل. در پایان چهار ضمیمه و مسائل مربوطه م یآیند. ضمیمه ۱ راجع به اعداد مختلط، ضمیمه ۲ راجع به توابع پیوسته،
ضمیمه ۳ راجع به انتگرال ریمان، و ضمیمه ۴ راجع به معادلات دیفرانسیل است.
این كتاب از هر حیث جامع و كامل بوده و برای تمام استادان و دانشجویانی كه با ریاضیات عمومی سروكار دارند سودمند است.

مشخصات کتاب
شابک 978-600-9133-22-1
نویسنده علی اکبر عالم زاده
مترجم
تاریخ انتشار 1392
نوبت چاپ 1
قطع وزیری
تعداد صفحات 448
تعداد مجلد 2
نوع جلد شومیز
شماره مجلد 1
سرفصل (موضوع) ریاضی وآمار

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال- جلد ۱

  • 230,000 ریال