• رویکردهای نوین عصر دیجیتال در صنعت ساختمان

مقدمه

دیجیتالی شدن در عصر جدید موجی از تغییرات و تحولات را در تمامی صنایع به همراه

 داشته است. صنعت ساختمان نیز از این امر مستثنی نبوده و در سال های آینده به نحو گسترده ای بیش از پیش تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت. گرچه برخی از دست اندرکاران صنعت ساختمان همچنان در خصوص پذیرش این تحول در تردید هستند اما با این حال،

تحول دیجیتالی در صنعت ساختمان به آرامی اما پیوسته، در حال وقوع است.

بدون تردید امروزه آسیب پذیرترین صنایع، صنعتهای فاقد بلوغ فناورانه و دیجیتالی هستند. تحول دیجیتال فرصتهای بسیاری از بهره وری در هزینه ها، مدیریت دارایی و تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل ابر داده ها تا بهبود تجربه ذینفعان را فراهم می سازد. اگر بازیگران پیشروی عرصه صنعت ساختمان این مهم را در نیابند، موقعیت ها و ارزش های زیادی را از دست

داده و از میدان رقابت حذف خواهند شد.

با توجه به اهمیت روزافزون این موضوع، معرفی و بکارگیری فناوری های عصر دیجیتال در بخش های مختلف صنعت ساختمان و در مراحل مختلف طراحی و اجرای پروژه ها امری ضروری می باشد. در همین راستا و با توجه به ضرورت بهره مند شدن از امکانات عصر

رویکردهای نوین عصر دیجیتال در صنعت ساختمان

س

دیجیتال در ارتقاء صنعت ساختمان و مدیریت پروژه کتاب حاضر با عنوان رویکردهای نوین عصر دیجیتال در صنعت ساختمان، تالیف شده است.

این کتاب شامل مفاهیمی چون تحول دیجیتال، ابر داده، هوش مصنوعی، منطق فازی، رباتیک، بلاکچین، اینترنت اشیا و شهر هوشمند بوده و با ارائه تاریخچه ای مختصر از هریک و بررسی اجزای متشکل آنها به تحولات حاصل از کاربرد آنها در صنعت ساختمان می پردازد. در هر فصل مزایای حاصل از بکارگیری هر فناوری و رویکرد نوین در کنار موانع بکارگیری آنها بیان گردیده و به هر موضوع از منظر کاربرد آن در صنعت ساختمان و مدیریت پروژه پرداخته شده است. هدف از انتشار این کتاب فراهم آوردن زمینه ای برای آشنایی فعالان و پژوهشگران صنعت ساختمان با رویکردهای نوین، به منظور به کارگیری آنها در پاسخگویی

به مسائل و موضوعات متنوع این حوزه می باشد.

کتاب شامل هشت فصل می باشد. عناوین فصل های کتاب عبارتند از: فصل اول: عصر دیجیتال )Digital Age( فصل دوم: ابر داده (Big Data) فصل سوم: هوش مصنوعی )Artificial Intelligence( فصل چهارم: منطق فازی)Fuzzy Logic( فصل پنجم: رباتیک )Robotic( فصل ششم: زنجیره بلوکی (بلاکچین) )Blockchain( فصل هفتم: اینترنت اشیا )Internet of Things( فصل هشتم: شهر هوشمند )Smart City(

ش

مقدمه

فصل اول کتاب به عنوان مقدمه ای بر عصر دیجیتال )Digital Age( به ویژگی های این عصر و تشریح انقلاب صنعتی اول، انقلاب صنعتی دوم، انقلاب صنعتی سوم و انقلاب صنعتی چهارم پرداخته و تحولات دیجیتال در این عصر را مورد بررسی قرار می دهد.

فصل دوم کتاب به موضوع ابر داده (Big Data) اختصاص یافته و پس از بیان تاریخچهای از آن و مقدمه ای بر مفهوم ابر داده به توضیح برخی از اصطلاحات رایج در این زمینه میپردازد و در ادامه فصل کاربردهای ابر داده در صنعت ساختمان و ضرورت کاربرد آن در مدیریت ساخت مورد بحث قرار می گیرد. در ادامه این فصل موانع کاربرد ابر داده، مفهوم مدل اطلاعاتی ساختمان به عنوان بستری برای مدیریت ابرداده ها و انواع کاربرد ابر داده در

مدیریت ساخت به تفصیل بیان می شود.

در فصل سوم کتاب به موضوع هوش مصنوعی )Artificial Intelligence( پرداخته شده و با مقدمه ای بر هوش مصنوعی، تعریف یادگیری ماشینی )Machine Learning( و مفهوم داده کاوی )Data Mining( آغاز می گردد. ادامه این فصل به توضیح تفاوت های یادگیری ماشین و داده کاوی، انواع یادگیری ماشینی، هوش محاسباتی، الگوریتم های

تکاملی و نیز ویژگی های شبکه عصبی مصنوعی)Artificial Neural Network( اختصاص یافته است.

فصل چهارم به منطق فازی )Fuzzy Logic( اختصاص یافته و پس از مقدمه ای بر منطق فازی به تفاوت میان نظریه احتمالات و منطق فازی و ویژگی های منطق فازی می پردازد. در این فصل شبیه سازی منطق فازی و اجزای سیستم فازی مورد بحث قرار گرفته و با

تشریح پایگاه دانش و کاربرد تئوری فازی در صنعت ساختمان به پایان می رسد.

در فصل پنجم که به موضوع رباتیک )Robotic( اختصاص دارد، پس از مقدمه ای بر رباتیک به تاثیرات علم رباتیک بر صنعت ساختمان اشاره می شود. در ادامه به برخی از انواع ربات های ساختمانی و نیز بازوهای مکانیکی ثابت و متحرک پرداخته شده است و سپس

رویکردهای نوین عصر دیجیتال در صنعت ساختمان

ص

رباتهای پایشگر سایت ساختمانی، ربات های کارگر ساختمانی، ربات تخریب ساختمان و پهبادها معرفی گردیده اند.

موضوع فصل ششم زنجیره بلوکی (بلاکچین - Blockchain) بوده و همانند سایر فصول با بیان تاریخچه بلاکچین آغاز می شود. توضیح بلاکچین، ساختار آن، نحوه عملکرد بلاکچین و مسئله محرمانگی و امنیت در بلاکچین از موارد و موضوعات مورد بحث در ادامه این فصل می باشند. مزایای حاصل از کاربرد بلاکچین و کاربرد زنجیره بلوکی در پروژه های ساخت

مباحث پایانی این فصل می باشند.

فصل هفتم به اینترنت اشیا )Internet of Things( اختصاص داشته و پس از بیان تاریخچه اینترنت اشیا و مقدمه ای بر مفهوم اینترنت اشیا، معماری اینترنت اشیا، عملکرد اصلی آن و نیز کاربردهای اینترنت اشیا مورد بحث قرار می گیرد. اینترنت اشیاء در صنعت (IIoT)،کاربرد رایانش ابری در اینترنت اشیا و نیز ارتباط میان اینترنت اشیا و ابر داده از سایر مباحث این فصل می باشند. همچنین در انتهای فصل به موضوع خانه های هوشمند

پرداخته شده است.

شهر هوشمند )Smart City( موضوع فصل هشتم کتاب می باشد که با مقدمهای بر شهر هوشمند و تعهدات آن آغاز می شود. اکوسیستم شهرهای هوشمند، امنیت سایبری شهرهای هوشمند و مفهوم همگرایی، از مباحث بعدی این فصل هستند. در ادامه نیز به موضوعاتی از قبیل قابلیت مشارکت میان سیستم های قدیمی و جدید و یکپارچگی خدمات مختلف شهری و زیرساختها پرداخته شده است. رسمیت بخشیدن به حاکمیت داده و فضای سایبری و ایجاد مشارکتهای استراتژیک برای رشد توانمندیهای سایبری مباحث پایانی این فصل را

تشکیل می دهند.

در بخشهای بعدی کتاب منابع و مآخذ و کتابشناسی و سپس واژهنامه انگلیسی- فارسی ارائه شده است تا خوانندگان کتاب با کلمات متداول در این زمینه و معادل آنها در زبان

ض

مقدمه

فارسی آشنا شوند. در نهایت نیز، نمایه (فهرست موضوعی) ارائه شده است تا امکان جستجوی موضوعی نامها و عناوین اصلی و مهم در کتاب فراهم گردد.

انتشار این کتاب در راستای تحقق اهداف دانشگاه معماری و هنر پارس به عنوان دانشگاه پیشرو در زمینه صنعت ساختمان و مدیریت پروژه کشور و به منظور تدوین کتب مورد نیاز جامعه در زمینه های فوق صورت میگیرد. این کتاب میتواند موجب آشنایی بیشتر و دقیقتر معماران، مهندسان و مدیران پروژه و دانشجویان این رشته ها با آخرین پیشرفت ها و یافتههای عصر دیجیتال در صنعت ساختمان و مدیریت پروژه شود. در پایان از همکاری بیدریغ و تلاش مسئولان و کارکنان محترم انتشارات دانشگاه پارس برای انتشار این کتاب

تشکر و قدردانی مینماید.

پروفسور محمود گلابچی (استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران)

دکتر شیما نیخکوی مکمل

مشخصات کتاب
شابک ۹۷۸-۶۲۲-۶۸۹۳-۳۶-۷
نویسنده پروفسور محمود گلابچی _دکترشیما نیکخوی مکمل
مترجم
تاریخ انتشار ۱۳۹۹
نوبت چاپ اول
قطع وزیری
تعداد صفحات ۲۵۲
تعداد مجلد
نوع جلد
شماره مجلد
سرفصل (موضوع) معماری _صنعت ساختمان

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

رویکردهای نوین عصر دیجیتال در صنعت ساختمان

  • 625,000 ریال


برچسب ها: رویکردهای نوین در صنعت ساختمان